Enter your keyword

ofisas2

2006-2010 metai

JURIDINIŲ ASMENŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS IŠTAKOS

Jurisprudencija Nr. 4 (122), 2010

Straipsnyje kritiškai nagrinėjamos atskiros juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės kilmės teorijos. Analizuojami argumentai, kildinantys juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę iš Franklinų priesaikos (kolektyvinės atsakomybės) bei deodandų teisės. Straipsnio autorius konstatuoja, kad bandymas juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę kildinti iš Franklinų priesaikos yra nepagrįstas nei teisės teorijos, nei teisinės praktikos, nei logikos požiūriu. Daroma išvada, kad juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės šaltinis glūdi deodandų teisėje.

Skaityti

DRAKŠAS R., VALUTYTĖ R. „BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ KANKINIMĄ NUSTATYMO IR ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS LIETUVOJE“

Teisė Nr. 74, 2010

Straipsnyje nagrinėjamos baudžiamosios atsakomybės nustatymo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje ir vertinama, ar Lietuva tinkamai vykdo tarptautinius įsipareigojimus drausti ir bausti kankinimus. Atsižvelgdami į kankinimo sampratą tarptautinėje teisėje, autoriai pateikia Lietuvos baudžiamosios teisės teorijai ir praktikai tinkamiausią kankinimo apibrėžimą bei įvertina, ar Lietuvos Respublikos baudžiama­ jame kodekse turėtų būti straipsnis, numatantis tiesioginę atsakomybę už žmogaus kankinimą.

2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas [1] (toliau tekste – LR BK) įtvirtino nemažai esminių pasikeitimų ne tik teismų praktikoje, bet ir nulėmė tolesnę Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinos plėtrą. Priimdamas šį įstatymą bei vėliau jį pildydamas ir nuolatos taisydamas, įstatymų leidėjas stengėsi išspręsti teisės taikymo praktikoje kilusius neaiškumus, taip pat derinti baudžiamosios teisės nuostatas su tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Žinoma, kai kurios galbūt gerai neapgalvotos naujojo BK novelos (pvz., juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė) tik sukėlė papildomą sumaištį teisinėje visuomenėje, o dalis jau senokai iškilusių probleminių klausimų neišspręsti lig šiol. Prie tokių priskirtinos baudžiamosios atsakomybės už kankinimą nustatymo ir įgyvendinimo problemos.

Skaityti

ДРАКШЕНЕ А., ДРАКШАС Р. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Материалы IV Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 28-29 мая 2009 г. Москва: Проспект, 2009

DRAKŠAS R., VALUTYTĖ R. „KANKINIMO SAMPRATA TARPTAUTINĖJE TEISĖJE“.

Teisė Nr. 71, 2009

Straipsnyje nagrinėjama kankinimo samprata tarptautinėje teisėje: detalizuojami sudedamieji kankini­mo sąvokos elementai, atskleidžiamos jų turinio nustatymo problemos. Autoriai analizuoja, kas lėmė tarptautinėje teisėje vyraujančios kankinimo sąvokos, siejamos su tyčiniu specialaus subjekto veikimu ar neveikimu, kuriuo aukai sukeliamas stiprus fizinis ar psichinis skausmas ar kančia, nustatymą. Įvardijami kankinimo sampratos skirtumai, atsižvelgiant į tai, ar tarptautinės teisės nuostatomis reguliuojama in­dividuali asmens baudžiamoji ar valstybės, pažeidusios tarptautinius įsipareigojimus, atsakomybė.

Skaityti

PROBLEMS OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY

Aktualne zagadnienia Litewskego i Polskego prawa karnego. Łódź 2007

DRAKŠAS R, VALUTYTĖ R. „VALSTYBĖS ATSAKOMYBĖS PAGAL PRIVATAUS ASMENS IEŠKINĮ PRINCIPO SAMPRATA IR ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS.“

Justitia Nr. 2(64), 2007

Straipsnyje siekiama aptarti, kokios buvo valstybės atsakomybės principo formavimosi sąlygos bei jo atsiradimo priežastys, nustatyti, ar ETT pagrįstai šį principą kildino iš EB sutarties, apsvarstyti sąlygų, kurioms esant kyla atsakomybė valstybei, nustatymo bei taikymo problematiką.

NUMATYTŲ NEPILNAMEČIAMS BAUDŽIAMŲJŲ TEISINIŲ SANKCIJŲ PASKIRTIS

Teisė Nr. 61, 2006

Straipsnyje nagrinėjami numatytų nepilnamečiams baudžiamųjų teisinių sankcijų paskirties klausimai, siejant juos su trijų esminių baudžiamosios teisės principų – teisingumo, humanizmo bei būtinos ir tinkamos intervencijos proporcingumo – vykdymo užtikrinimu. Baudžiamosios teisės doktrinoje teigiama, kad nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę reikėtų suprasti kaip valstybės ir nepilnamečio baudžiamojo teisinio santykio įgyvendinimą. Ši atsakomybė gali būti įgyvendinta įvairiomis formomis, iš jų nepilnamečiams skiriamomis baudžiamosiomis teisinėmis sankcijomis. Nagrinėjant nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės problemas labai dažnai iškyla klausimas: kokia nepilnamečiams skiriamų baudžiamųjų teisinių sankcijų, kaip baudžiamosios atsakomybės įgyvendinimo formų, paskirtis. Įtvirtindamas specialią nepilnamečiams taikomų poveikio priemonių sistemą ir numatydamas specialią jos paskirtį, įstatymų leidėjas sudarė teisinį pagrindą sudėtingam nepilnamečių resocializacijos procesui.

Skaityti

ДРАКШЕНЕ А. ДРАКШАС P. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.

Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации.  2006

© 2016-2024 Romualdas Drakšas